Artikel 1 – Definities en werking

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Veerman Leffelaar Opleidingen gevestigd te Amsterdam (ingeschreven K.v.K. Amsterdam onder nummer 33232089).
b. Particulier natuurlijke persoon die een opleiding wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.
c. Student natuurlijke persoon die een opleiding volgt.
d. Opleiding iedere opleiding, cursus, module en training die onder welke naam dan ook door Veerman Leffelaar wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.
e. Kostende vergoeding die c.q. het lesgeld dat de leerling aan Veerman Leffelaar verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding.

Artikel 2 – Ter beschikkingstelling algemene voorwaarden

Leffelaar geeft aan iedere particulier die een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden wenst te sluiten een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 -Totstandkoming van overeenkomsten
1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen Veerman Leffelaar en een particulier komt uitsluitend tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier voor de opleiding door dedesbetreffende particulier en de schriftelijke bevestiging van Veerman Leffelaar aan de particulier, dat hij tot de opleiding is toegelaten. Een overeenkomst wordt tevens geacht tot stand gekomen te zijn, indien een particulier feitelijk aan de opleiding deelneemt of heeft deelgenomen.
2. De schriftelijke bevestiging door Veerman Leffelaar wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien een bewijs van inschrijving ondertekend door Veerman Leffelaar aan de particulier wordt overhandigd c.q.gezonden.
3. Een door Veerman Leffelaar gedaan (openbaar) aanbod tot inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een brochure, een zogenaamde “open dag” of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel is voldaan.
4. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Veerman Leffelaar, is Veerman Leffelaar gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de student. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk 7 dagen voor de eerste (les)dag van de opleiding plaats.
5. Indien Veerman Leffelaar kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de student het recht om binnen 7 dagen na ontvangst van de mededeling van Veerman Leffelaar door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.
6. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van Veerman Leffelaar als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op één der partijen nog enige verplichting rust.

Artikel 4 – Gevolgen van de overeenkomst
Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: “de overeenkomst”) tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:
a. de student is aan Artikel 4 – Gevolgen van de overeenkomst
Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: “de overeenkomst”) tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:
a. de student is aan Veerman Leffelaar verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.
b. Indien de leerling de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 56 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Veerman Leffelaar. De student is alsdan 25% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van € 75,- voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 56 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
c. Indien de student de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 42 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Veerman Leffelaar. De studentis alsdan 50% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van€ 125,- voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 42 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
d. Indien de student de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 42 dagen voor het begin van de opleiding of nadat de opleiding is begonnen, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, doen door middel van een aangetekend schrijven aan postadres van Veerman Leffelaar. De leerling is alsdan 100% van de kosten van de betreffende opleidingverschuldigd.
e. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b), c) en d) vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de student tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de betaalrekening van Veerman Leffelaar. Indien overmaking niet binnen veertien dagen na verzending van het aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, wordt de student geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan. Ontbinding kan dan alleen plaatsvinden na een nieuw aangetekend schrijven, met inachtneming van het overigen in dit artikel bepaalde.
f. Indien de student door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de student.

h. Indien de student na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursuskosten met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag, alsmede de onder g) genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is Veerman Leffelaar gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:1. de student de toegang tot opleiding en gebouwen van Veerman Leffelaar te ontzeggen.2. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de student te ontbinden.3. over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.i. Indien Veerman Leffelaar gebruik maakt van een of meer van de onder sub h) genoemde bevoegdheden, tast dit niet de vordering van de kosten aan. Indien Veerman Leffelaar overgaat tot het treffen van incassomaatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de student, met een minimum van € 150,-.j. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, is de leerling overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige bedragen de wettelijk rente verschuldigd.k. Indien door een uitzondering de cursus met goedkeuring van en in schriftelijke overeenstemming met Veerman Leffelaar is verschoven naar een latere datum, blijven de algemene voorwaarden gelden alsware de cursus niet verschoven. Ontbinding van de overeenkomst, zoals beschreven in sub b-e, nadat de cursus eenmaal is verschoven, is derhalve niet mogelijk.l. Indien de student en of de aangewezen rekeninghouder niet zorgt voor voldoende saldo op zijn/haar rekening m.b.t. het betalen in termijnen en er een storno ontstaat, wordt de rekening met € 20,- per keer dat de storno ontstaat verhoogd.

Artikel 5 – Overige rechten en verplichtingen van de leerling
Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de student verplicht:
a. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding;
b. de voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door Veerman Leffelaar ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;
c. voorgeschreven huisregels, kleding- en hygiënevoorschriften in acht te nemen;
d. zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere studenten niet te hinderen;
e. melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere studenten en/of eventuele proefpersonen. De onder sub e) genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.
f. De opleiding heeft een klachtenregeling die op aanvraag beschikbaar is voor de student.
g. De gegevens van de student worden door de opleiding beschermd en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 6 – Overige rechten en verplichtingen van Leffelaar
1.Veerman Leffelaar bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven.Veerman Leffelaar is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. Veerman Leffelaar zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
2. Veerman Leffelaar is bevoegd om een student (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:
a. de student zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 gedraagt;
b. er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere studenten of eventuele proefpersonen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
1. De student is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. Veerman Leffelaar aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De student vrijwaart Veerman Leffelaar voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, mede-studenten.
2.Veerman Leffelaar aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de student of anderszins door de student meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de student in de(les)lokalen van Veerman Leffelaar of de door Veerman Leffelaar gehuurde (les)lokalen cq locaties.
3. Veerman Leffelaar is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de student overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Veerman Leffelaar of haar docenten.
4. De student vrijwaart Veerman Leffelaar voor de aanspraken van derden terzake van de inartikel 5 sub e) bedoelde ziekte of aandoening.

Artikel 8 – Overige bepalingen
1. Tegenover de student strekt de financiële administratie van Veerman Leffelaar, blijkens een door Veerman Leffelaar verstrekt uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de student te leveren tegenbewijs.
2. Indien een student meerdere opleidingen tegelijk volgt, worden betaling eerst toegerekend aan de opleiding(en) waarvoor eerder de overeenkomst werd gesloten.

Artikel 9 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Veerman Leffelaar is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigingen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot standwaren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan die nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing. Amsterdam, oktober 2019

X